Konkurs për projekte në fushën e informimit publik për vitin 2017

Në mbështetje  të Ligjit mbi vetëadministrimin lokal, Ligjit për Informim Publik dhe Media, të Rregullores së bashkëfinancimit të projekteve për realizimin e interest publik në sferën e informimit publik, të Statutit të komunës së Preshevës si dhe Vendimit mbi Buxhetin programor të komunës së Preshevës për vitin 2017, Aktvendimit të Këshillit Komunës së Preshevës III.nr.400-34/2017,

Drejtorati për veprimtari shoqërore i Komunës së Preshevës, shpallë:

K O  N  K  U  R  S
për projektet e bashkëfinancimit në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës, për vitin 2017


Shkarko dokumentacioin dhe aplikacionin e konkursit