Konkurs për projekte të shoqatave qytetare dhe OJQ-ve për vitin 2017

Në bazë të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Preshevës (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 8/15),

Komisioni për shoqata të qytetarëve dhe organizatat tjera joqeveritare në Komunën e Preshevës në seancën e mbajtur më 04.05.2017 shpallë:

K O N K U R S   P U B L I K
për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve  dhe organizatave tjera joqeveritare  me seli në territorin e Komunës së Preshevës 


Shkarko dokumentacioin dhe aplikacionin e konkursit