Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Vendim mbi ndarjen e Subvencioneve Inovacioni në vepër

Për avancimine subjekteve ekonomike ekzistuese, poashtu edhe atyre të reja të cilat janë në pronësi të grave, por edhe krijimin e parakushteve dhe klimës afariste për zhvillim të vazhdueshëm të ndërmarrësisë së grave dhe inovacionit në komunën e Preshevës.Projektin “Inovacioni në vepër” bashkëfinancohet nga Kabineti i Ministrit pa portofol i ngarkuar për inovacion dhe zhvillim teknologjik i Republikës së Serbisë dhe Komuna e Preshevës.

Read More

Vendim mbi ndarjen e subvencione në bujqësi

Këshilli komunal aprovon listën e përfituesve të subvencioneve në bujqësi,blegtori dhe bletari të propozuara nga Komisioni për bujqësi, gjithsejt janë 194 përfitues.
Mjetet për subvencionimin e bujqëve që janë të parapara me buxhet janë në vlerë prej 19.850.000 dinarë, të ndara sipas sektorëve:

Read More

KONKURS për projektet e bashkëfinancimit në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës, për vitin 2019

Pjesëmarrësi i Konkursit, të cilit iu janë ndarë fonde për projektin, mund që gjatë të njejtit vit kalendarik të marrë pjesë në një tjetër Konkurs për bashkëfinancim, me projektin e njejtë, edhe ate nëse fondet e ndara totale nuk tejkalojnë vlerën e 80 % të projektit.

Read More