Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Vendim mbi ndarjen e subvencione në bujqësi

Këshilli komunal aprovon listën e përfituesve të subvencioneve në bujqësi,blegtori dhe bletari të propozuara nga Komisioni për bujqësi, gjithsejt janë 194 përfitues.
Mjetet për subvencionimin e bujqëve që janë të parapara me buxhet janë në vlerë prej 19.850.000 dinarë, të ndara sipas sektorëve:

Read More

KONKURS për projektet e bashkëfinancimit në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës, për vitin 2019

Pjesëmarrësi i Konkursit, të cilit iu janë ndarë fonde për projektin, mund që gjatë të njejtit vit kalendarik të marrë pjesë në një tjetër Konkurs për bashkëfinancim, me projektin e njejtë, edhe ate nëse fondet e ndara totale nuk tejkalojnë vlerën e 80 % të projektit.

Read More

Trupit Koordinues shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private

Në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për subjektet ekonomike në pronësi private për vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, 05 nr 401 – 7535/2019 të datës 01.08.2019, si edhe në bazë të nenit 31 të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm: Shërbimi i Trupit Koordinues), më 19 shtator të vitit 2019, shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për
vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Read More

THIRRJE PUBLIKE PËR DËSHMIN E SË DREJTËS NË PËRPARSI TË MARRJES ME QIRA TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONSI SHTETRORE NË TERITORIN E KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2020

Në pajtim me Ligjin mbi tokën bujqësore (“Fl.zyrtare e RS”, nr. 62/06, 65/08- Ligji tjetër, 41/09 , 112/2015 dhe 80/17) dhe Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënjes me qira dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronësi shtetrore (“Fl.zyrtare e RS”, nr. 16/2017 dhe 111/17), Komisioni për hartimin e Programit vjetor të mbrojtjes, rregullimit dhe shfrytëzimit të tokës bujqësore të komunës së Preshevës shpallë Thirrje publike për të gjithë personat fizikë dhe juridik, me të cilën i njoftonë

Read More