Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Dezinfektimi i hapësirave publike do të vazhdojë edhe ditët në vijim

Gjatë dy ditëve në komunën tonë është bërë dezinfektimi i hapësirave publike, si qendra e qytetit, disa nga rrugët kryesore të qytetit, hapësirat brenda “Qendrës së pranimit” të migrantëve në Stacionin Hekurudhor, oborri dhe hapësirat tjera në Shtëpinë e shëndetit në Preshevë dhe Stacionin Hekurudhor, oborrin e Stacionit të policisë në Preshevë etj.

Read More

VENDIM MBI TAKSAT E QËNDRIMIT DHE TAKSAT LOKALE KOMUNALE PËR VITIN 2020

Në bazë te nenit 6 , 11-19,60 dhe 63 të Ligjit mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale (“Fletorja zyrtare e RS”, nr.62/06,47/11 i 93/12 99/2013 vler.e har.din, dhe 125/2014 vler. e harm din., 95/2015 vler. e harm din.,83/2016, 91/2016 vler.e har.din, 104/2016- tjr.Ligj dhe 96/2017- harm. I vler.din 89/2018- harm. Ivler në din.95/2018-ligji tjetër ) ,neni 25.paragrafi 1.pika 2 .e Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Fletorja zyrtare R.S” , nr 54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12,62/2013,63/2013-perm. dhe 108/2013,142/2014 dhe 68/2015-tjr.Ligj., 99/2016 dhe 113/2017, 95/2018, 31/2019 dhe 72/2019), nenit 20. paragrafi 1. pika 13. dhe nenit 32. paragrafi 1.pika 3. dhe 13. të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale (“ Fletorja zyrtare R.S”, nr.129/07 dhe 83/2014-tjr.Ligj., 101/2016- tjr.Ligj dhe 47/2018 ) nenit 14.paragrafi 1.pika 4. dhe neni 35. paragrafi 1. pika 3,16 të Statutit të komunës së Preshevës ( Fletorja zyrtare e rrethit të Pçijës” , nr 26/2008 dhe ”Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit “, nr.07/2013 ), Kuvendi komunal i komunës së Preshevës në mbledhjen e mbajtur më:10.03.2020. nxjerr këtë:

Read More

Prezentim publik i Ndrrimit të projekit Urbanistik për përpunimin urbanistiko-arkitektonik të lokacionit me dy karaktere afaristo-banesor në parc.kat.nr. 2200/2, 2200/5, 2204/2, 2204/5 dhe 2204/6 KK Preshevë.

Prezentim publik i Ndrrimit të projekit Urbanistik për përpunimin urbanistiko-arkitektonik të lokacionit me dy karaktere afaristo-banesor në parc.kat.nr. 2200/2, 2200/5, 2204/2, 2204/5 dhe 2204/6 KK Preshevë.

Investitor: Leutrim Mehmeti, Preshevë

                    Lulezim Rrustemi, Preshevë

Read More