Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Vendim mbi ndarjen e Subvencioneve Inovacioni në vepër

Për avancimine subjekteve ekonomike ekzistuese, poashtu edhe atyre të reja të cilat janë në pronësi të grave, por edhe krijimin e parakushteve dhe klimës afariste për zhvillim të vazhdueshëm të ndërmarrësisë së grave dhe inovacionit në komunën e Preshevës.Projektin “Inovacioni në vepër” bashkëfinancohet nga Kabineti i Ministrit pa portofol i ngarkuar për inovacion dhe zhvillim teknologjik i Republikës së Serbisë dhe Komuna e Preshevës.

Read More

Vendim mbi ndarjen e subvencione në bujqësi

Këshilli komunal aprovon listën e përfituesve të subvencioneve në bujqësi,blegtori dhe bletari të propozuara nga Komisioni për bujqësi, gjithsejt janë 194 përfitues.
Mjetet për subvencionimin e bujqëve që janë të parapara me buxhet janë në vlerë prej 19.850.000 dinarë, të ndara sipas sektorëve:

Read More

Trupit Koordinues shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private

Në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për subjektet ekonomike në pronësi private për vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, 05 nr 401 – 7535/2019 të datës 01.08.2019, si edhe në bazë të nenit 31 të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm: Shërbimi i Trupit Koordinues), më 19 shtator të vitit 2019, shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për
vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Read More