Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

најновији

ОДЛУКУ О БОРАВИШНИМ И ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2020 ГОДИНУ

На основу члана 6, 11-19, 60.и 63.Закона о финансирању локалне самуоправе(“Службени гласник Републике Србије“,број 62/06,47/11,93/12 ,99/2013 усклађени-дин.изн и 125/2014-усклађени дин изн, 95/2015 усклађени-дин.изн., 83/2016, 91/2016 усклађени-дин.изн., 104/2016- др.закон и 96/2017 усклађени-дин.изн. 89/2018 – усклађени дин. изн. i 95/2018 – др. закон),члана 25.став 1.тачке 2.Закона о буџетском систему („Службенигласник Републике Србије“,број.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/2013,142/2014 и 68/2015-др.Закон., 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019 ), члана 32.став 1.тачке 3. и 13.Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/2014-др.закон., 101/2016- др.закон и 47/2018) члан 14. став 1. тачка 4. и члана 35. став 1.тачка 3,16. Статута општине Прешево ( Службени гласник Пчињског округа“број 26/2008 и Сл. Гл Општине Бујановац бр. 07/2013), Скупштина општине Прешево,на седници одржаној дана:10.03.2020. год., донела је:

Read More

OPŠTINSKI ŠTAB ZA V.S. DANA 15.3.2020 GOD. / NEDELJA / U VREMENU OD 22.30 – 24.0014.00 ČAS. JE ODRŽAO HITNU VANREDNU SEDNICU POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, I POSLE SVEOBUHVATNE ANALIZE SA CILJEM SPREČAVANJA, SUZBIJANJA, I GAŠENJA EPIDEMIJE COVID 19 NA TERITORIJI OPŠTINE PREŠEVO , DONEO JE SLEDEĆE

OPŠTINSKI ŠTAB ZA V.S. DANA 15.3.2020 GOD. / NEDELJA / U VREMENU OD 22.30 – 24.0014.00 ČAS. JE ODRŽAO HITNU VANREDNU SEDNICU POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, I POSLE SVEOBUHVATNE ANALIZE SA CILJEM SPREČAVANJA, SUZBIJANJA, I GAŠENJA EPIDEMIJE COVID 19 NA TERITORIJI OPŠTINE PREŠEVO , DONEO JE SLEDEĆE

Read More

Javna prezentacija Izmene urbanističkog projekta arhitektonsko urbanistička razrada lokacije dva stambeno-poslovna karaktera na katastarskim parcelama br. 2200/2, 2200/6, 2204/2, 2204/5 i 2204/6 KO Preševo.

Javna prezentacija Izmene urbanističkog projekta arhitektonsko urbanistička razrada lokacije dva stambeno-poslovna karaktera na katastarskim parcelama br. 2200/2, 2200/6, 2204/2, 2204/5 i 2204/6 KO Preševo.

Investitor: Leutrim Mehmeti, Preševo

                    Lulezim Rustemi, Preševo

Read More

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Read More

Одлуку о додели Субвенција Иновација у акцији

За унапредјење постојећи привредних субјеката, такодје и оних нови који су у власништву жена, медјутим и стварање предуслова и пословне климе за наставак развоја предузетништва жена и иновације у Општини Прешево. Пројекат “Иновације у акцији” суфинансира Кабинет министра без портфеља задужен за технолошке иновације Републике Србије и Општине Прешево.

Read More