Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

Thirrje publike për realizimin e masave për praktike profesionale për vitin 2022

Thirrje publike për realizimin e masave për praktike profesionale për vitin 2022

Programi i praktikës profesionale (Masa aktive e politikës së punësimit) i dedikohet personave të papunësuar të cilët për herë të parë aftësohen profesionalisht në profesionet të cilat i kanë fituar për llojin dhe shkallën e caktuar profesionale, ndërsa me qëllim të afëtsimit për punë të pavarur dhe të dhënies së provimit profesional, në pajtim me ligjin ose me aktin e përgjithshëm të punëdhënësit.

Read More

Thirrje Publike për ndarjen e mjeteve financiare – ndihma të njëhershme sociale, për qëllim të mbulimit të një pjese të shpenzimeve të transportit për nxënësit e shkollës së mesme nga territori i Komunës së Preshevës.

Thirrje Publike Për ndarjen e mjeteve financiare – ndihma të njëhershme sociale,
për qëllim të mbulimit të një pjese të shpenzimeve të transportit për nxënësit e shkollës së mesme nga territori i Komunës së Preshevës.

Read More

Dezinfektimi i hapësirave publike do të vazhdojë edhe ditët në vijim

Gjatë dy ditëve në komunën tonë është bërë dezinfektimi i hapësirave publike, si qendra e qytetit, disa nga rrugët kryesore të qytetit, hapësirat brenda “Qendrës së pranimit” të migrantëve në Stacionin Hekurudhor, oborri dhe hapësirat tjera në Shtëpinë e shëndetit në Preshevë dhe Stacionin Hekurudhor, oborrin e Stacionit të policisë në Preshevë etj.

Read More

ОДЛУКУ О БОРАВИШНИМ И ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2020 ГОДИНУ

На основу члана 6, 11-19, 60.и 63.Закона о финансирању локалне самуоправе(“Службени гласник Републике Србије“,број 62/06,47/11,93/12 ,99/2013 усклађени-дин.изн и 125/2014-усклађени дин изн, 95/2015 усклађени-дин.изн., 83/2016, 91/2016 усклађени-дин.изн., 104/2016- др.закон и 96/2017 усклађени-дин.изн. 89/2018 – усклађени дин. изн. i 95/2018 – др. закон),члана 25.став 1.тачке 2.Закона о буџетском систему („Службенигласник Републике Србије“,број.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/2013,142/2014 и 68/2015-др.Закон., 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019 ), члана 32.став 1.тачке 3. и 13.Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/2014-др.закон., 101/2016- др.закон и 47/2018) члан 14. став 1. тачка 4. и члана 35. став 1.тачка 3,16. Статута општине Прешево ( Службени гласник Пчињског округа“број 26/2008 и Сл. Гл Општине Бујановац бр. 07/2013), Скупштина општине Прешево,на седници одржаној дана:10.03.2020. год., донела је:

Read More

VENDIM MBI TAKSAT E QËNDRIMIT DHE TAKSAT LOKALE KOMUNALE PËR VITIN 2020

Në bazë te nenit 6 , 11-19,60 dhe 63 të Ligjit mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale (“Fletorja zyrtare e RS”, nr.62/06,47/11 i 93/12 99/2013 vler.e har.din, dhe 125/2014 vler. e harm din., 95/2015 vler. e harm din.,83/2016, 91/2016 vler.e har.din, 104/2016- tjr.Ligj dhe 96/2017- harm. I vler.din 89/2018- harm. Ivler në din.95/2018-ligji tjetër ) ,neni 25.paragrafi 1.pika 2 .e Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Fletorja zyrtare R.S” , nr 54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12,62/2013,63/2013-perm. dhe 108/2013,142/2014 dhe 68/2015-tjr.Ligj., 99/2016 dhe 113/2017, 95/2018, 31/2019 dhe 72/2019), nenit 20. paragrafi 1. pika 13. dhe nenit 32. paragrafi 1.pika 3. dhe 13. të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale (“ Fletorja zyrtare R.S”, nr.129/07 dhe 83/2014-tjr.Ligj., 101/2016- tjr.Ligj dhe 47/2018 ) nenit 14.paragrafi 1.pika 4. dhe neni 35. paragrafi 1. pika 3,16 të Statutit të komunës së Preshevës ( Fletorja zyrtare e rrethit të Pçijës” , nr 26/2008 dhe ”Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit “, nr.07/2013 ), Kuvendi komunal i komunës së Preshevës në mbledhjen e mbajtur më:10.03.2020. nxjerr këtë:

Read More

OPŠTINSKI ŠTAB ZA V.S. DANA 15.3.2020 GOD. / NEDELJA / U VREMENU OD 22.30 – 24.0014.00 ČAS. JE ODRŽAO HITNU VANREDNU SEDNICU POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, I POSLE SVEOBUHVATNE ANALIZE SA CILJEM SPREČAVANJA, SUZBIJANJA, I GAŠENJA EPIDEMIJE COVID 19 NA TERITORIJI OPŠTINE PREŠEVO , DONEO JE SLEDEĆE

OPŠTINSKI ŠTAB ZA V.S. DANA 15.3.2020 GOD. / NEDELJA / U VREMENU OD 22.30 – 24.0014.00 ČAS. JE ODRŽAO HITNU VANREDNU SEDNICU POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, I POSLE SVEOBUHVATNE ANALIZE SA CILJEM SPREČAVANJA, SUZBIJANJA, I GAŠENJA EPIDEMIJE COVID 19 NA TERITORIJI OPŠTINE PREŠEVO , DONEO JE SLEDEĆE

Read More