Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2020/2021

Për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Vrajë, themelues i të cilave është Republika e Serbisë ose njësia e vetqeverisjes lokale, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore për nxënësit e shkollave të mesme ndanë bursë në vlerë mujore prej 6.000 dinarëve, për periudhën shkollore nga 1 shtatori deri më 31 dhjetor të vitit 2020. Po nëse sigurohen mjete në buxhetin për vitin 2021, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore do të vazhdojë dhënien e bursave deri në mbarimin e vitit shkollor 2020/2021.

Read More

Projekti urbanistiko-arkitektonik të lokacionit të objektit të administrates komunale me etazhitet te planifikuar P+0 ne Preshevë, në rr.Marshal Tito nr.36, në parc.kat.nr. 3666/1 dhe 3666/2 KK Preshevë.

Projekti urbanistiko-arkitektonik të lokacionit të objektit të administrates komunale me etazhitet te planifikuar P+0 ne Preshevë, në rr.Marshal Tito nr.36, në parc.kat.nr. 3666/1 dhe 3666/2 KK Preshevë.

Inestitor: Komuna e Preshevës.

Read More

Vendim për përfituesit e programit për OJQ për vitin 2020

Për përfituesit e programit për OJQ / projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të komunës së Preshevës, ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve,organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur për financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e komunës së Preshevës

Read More

Konkurs për projektet e bashkëfinancimit në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës, për vitin 2020

Plani përfshinë pjesë të përmbledhur të programit apo pjesë të një tërësie (zhanër dhe kohë), i cili kontribuon në arritjen e interesit publik, në përputhje me Ligjin. Nëse aplikuesi është publikues i disa mediave, mund të merr pjesë në garë me nga një projekt për çdo medium. Konkursi është i hapur për projekte të bashkëfinancuara, zbatimi i të cilëve nuk mund të jetë më i gjatë se një vit. Pjesëmarrësi i Konkursit i cili ka marrë fonde për të bashkëfinancuar projektin, dorëzon raportin narrativ dhe financiar për zbatimin e projektit deri në fund të këtij viti, organit që ka miratuar fondet.

Read More