Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2020/2021

Për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Vrajë, themelues i të cilave është Republika e Serbisë ose njësia e vetqeverisjes lokale, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore për nxënësit e shkollave të mesme ndanë bursë në vlerë mujore prej 6.000 dinarëve, për periudhën shkollore nga 1 shtatori deri më 31 dhjetor të vitit 2020. Po nëse sigurohen mjete në buxhetin për vitin 2021, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore do të vazhdojë dhënien e bursave deri në mbarimin e vitit shkollor 2020/2021.

Read More

Projekti urbanistiko-arkitektonik të lokacionit të objektit të administrates komunale me etazhitet te planifikuar P+0 ne Preshevë, në rr.Marshal Tito nr.36, në parc.kat.nr. 3666/1 dhe 3666/2 KK Preshevë.

Projekti urbanistiko-arkitektonik të lokacionit të objektit të administrates komunale me etazhitet te planifikuar P+0 ne Preshevë, në rr.Marshal Tito nr.36, në parc.kat.nr. 3666/1 dhe 3666/2 KK Preshevë.

Inestitor: Komuna e Preshevës.

Read More