Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

Konkurs për projektet e bashkëfinancimit në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës, për vitin 2020

Plani përfshinë pjesë të përmbledhur të programit apo pjesë të një tërësie (zhanër dhe kohë), i cili kontribuon në arritjen e interesit publik, në përputhje me Ligjin. Nëse aplikuesi është publikues i disa mediave, mund të merr pjesë në garë me nga një projekt për çdo medium. Konkursi është i hapur për projekte të bashkëfinancuara, zbatimi i të cilëve nuk mund të jetë më i gjatë se një vit. Pjesëmarrësi i Konkursit i cili ka marrë fonde për të bashkëfinancuar projektin, dorëzon raportin narrativ dhe financiar për zbatimin e projektit deri në fund të këtij viti, organit që ka miratuar fondet.

Read More

Komuna e Preshevës bënë THIRRJE PUBLIKE Për ndihmë financiare për pensionistët mbi moshën 65 vjeçare nga “Pakoja Emergjente Presheva 2020

Komuna e Preshevës bënë THIRRJE PUBLIKE

Për ndihmë financiare për pensionistët mbi moshën 65 vjeçare nga “Pakoja Emergjente Presheva 2020”

Kjo masë ka për qëllim mbështetjen financiare dedikuar kategorisë së pensionistëve të komunës së Preshevës mbi moshën 65 vjeçare, që kanë qenë më të rrezikuar nga infektimi me COVID-19 dhe në aspektin e kualitetit të jetës, iu është dashur t’i nënshtrohen masave të rrepta deri në izolim të plotë, gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme.

Read More

Dezinfektimi i hapësirave publike do të vazhdojë edhe ditët në vijim

Gjatë dy ditëve në komunën tonë është bërë dezinfektimi i hapësirave publike, si qendra e qytetit, disa nga rrugët kryesore të qytetit, hapësirat brenda “Qendrës së pranimit” të migrantëve në Stacionin Hekurudhor, oborri dhe hapësirat tjera në Shtëpinë e shëndetit në Preshevë dhe Stacionin Hekurudhor, oborrin e Stacionit të policisë në Preshevë etj.

Read More

VENDIM MBI TAKSAT E QËNDRIMIT DHE TAKSAT LOKALE KOMUNALE PËR VITIN 2020

Në bazë te nenit 6 , 11-19,60 dhe 63 të Ligjit mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale (“Fletorja zyrtare e RS”, nr.62/06,47/11 i 93/12 99/2013 vler.e har.din, dhe 125/2014 vler. e harm din., 95/2015 vler. e harm din.,83/2016, 91/2016 vler.e har.din, 104/2016- tjr.Ligj dhe 96/2017- harm. I vler.din 89/2018- harm. Ivler në din.95/2018-ligji tjetër ) ,neni 25.paragrafi 1.pika 2 .e Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Fletorja zyrtare R.S” , nr 54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12,62/2013,63/2013-perm. dhe 108/2013,142/2014 dhe 68/2015-tjr.Ligj., 99/2016 dhe 113/2017, 95/2018, 31/2019 dhe 72/2019), nenit 20. paragrafi 1. pika 13. dhe nenit 32. paragrafi 1.pika 3. dhe 13. të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale (“ Fletorja zyrtare R.S”, nr.129/07 dhe 83/2014-tjr.Ligj., 101/2016- tjr.Ligj dhe 47/2018 ) nenit 14.paragrafi 1.pika 4. dhe neni 35. paragrafi 1. pika 3,16 të Statutit të komunës së Preshevës ( Fletorja zyrtare e rrethit të Pçijës” , nr 26/2008 dhe ”Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit “, nr.07/2013 ), Kuvendi komunal i komunës së Preshevës në mbledhjen e mbajtur më:10.03.2020. nxjerr këtë:

Read More