Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

Trupit Koordinues shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private

Në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për subjektet ekonomike në pronësi private për vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, 05 nr 401 – 7535/2019 të datës 01.08.2019, si edhe në bazë të nenit 31 të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm: Shërbimi i Trupit Koordinues), më 19 shtator të vitit 2019, shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për
vitin 2019, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Read More

THIRRJE PUBLIKE PËR DËSHMIN E SË DREJTËS NË PËRPARSI TË MARRJES ME QIRA TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONSI SHTETRORE NË TERITORIN E KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2020

Në pajtim me Ligjin mbi tokën bujqësore (“Fl.zyrtare e RS”, nr. 62/06, 65/08- Ligji tjetër, 41/09 , 112/2015 dhe 80/17) dhe Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënjes me qira dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronësi shtetrore (“Fl.zyrtare e RS”, nr. 16/2017 dhe 111/17), Komisioni për hartimin e Programit vjetor të mbrojtjes, rregullimit dhe shfrytëzimit të tokës bujqësore të komunës së Preshevës shpallë Thirrje publike për të gjithë personat fizikë dhe juridik, me të cilën i njoftonë

Read More

Thirrje publike për pjesëmarrje në Programin e trajnimeve për inicimin e biznesit / avancimin e biznesit dhe ndarjen e mjeteve të pakthyeshme grave për zhvillimin e inovacionit, në kuadër të projektit “Inovacioni në vepër”

T H I R R J E P U B L I K E
për pjesëmarrje në Programin e trajnimeve për inicimin e biznesit / avancimin e biznesit
dhe ndarjen e mjeteve të pakthyeshme grave për zhvillimin e inovacionit, në kuadër të
projektit “Inovacioni në vepër”
Projektin “Inovacioni në vepër” bashkëfinancohet nga Kabineti i Ministrit pa portofol i
ngarkuar për inovacion dhe zhvillim teknologjik i Republikës së Serbisë dhe Komuna e
Preshevës.

Read More

Komuna e Preshevës ndan subvencione për OJQ për vitin 2019

Për përfituesit e programit për OJQ / projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të komunës së Preshevës, ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve,organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur për financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e komunës së Preshevës sipas konkursit të kryer nga ana e komisionit për vlersimin e projekteve dhe programeve në lëmin e shoqatave të Qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive në komunën e Preshevës për vitin 2019

Read More

VENDIM MBI SHPALLJEN E SHPALLJES PUBLIKE PËR DHËNJEN ME QERA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONË SHTETËRORE NË KOMUNËN E PRESHEVËS PËR VITIN 2019

Në mbështetje të nenit 64 al.3. Ligjit mbi tokën bujqësore («Fl.zyrtare e RS», nr. 62/06, 69/08-Ligji tj., 41/09, 112/2015 80/179 dhe 5/18), Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënjes me qera dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronë shtetërore («Fl.zyrtare RS», nr. 16/2017, 111/2017, 18/2019 dhe 45/2019) dhe neni 1. Vendimit mbi caktimin e organit kompetent për zbatimin e procedurës së dhënjes me qera të tokës bujqësore në pronë shtetërore («Fl.zyrtare e Komunës së Bujanocit» nr.: 12/2014 , më 09.09.2014)

Read More