Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

VENDIM MBI SHPALLJEN E SHPALLJES PUBLIKE PËR DHËNJEN ME QERA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONË SHTETËRORE NË KOMUNËN E PRESHEVËS PËR VITIN 2019

Në mbështetje të nenit 64 al.3. Ligjit mbi tokën bujqësore («Fl.zyrtare e RS», nr. 62/06, 69/08-Ligji tj., 41/09, 112/2015 80/179 dhe 5/18), Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënjes me qera dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronë shtetërore («Fl.zyrtare RS», nr. 16/2017, 111/2017, 18/2019 dhe 45/2019) dhe neni 1. Vendimit mbi caktimin e organit kompetent për zbatimin e procedurës së dhënjes me qera të tokës bujqësore në pronë shtetërore («Fl.zyrtare e Komunës së Bujanocit» nr.: 12/2014 , më 09.09.2014)

Read More

KONKURS PUBLIK PËR BESIMIN E KRYERJES SË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE NË TRAFIKUN URBAN DHE NDËRURBAN NË TERRITORIN E KOMUNËS PRESHEVË

Shpallet konkursi publik për besimin e kryerjes së veprimtarisë komunale, transportit të udhëtarëve në trafikun e urban dhe ndërurban në teritorin e komunës Preshevë si veprimtari komunale me interes lokal në Preshevë, në tërsi sipas Ligjit mbi veprimtarinë komunale, Ligjit mbi transportin në komunikacionin tokësor dhe Ligjit mbi rrugët publike

Read More

Komuna e Preshevës shpall konkurs për pjesëmarrje në trajnim për fillimin/avancimin e biznesit dhe ndarjen e mjeteve të pakthyeshme në sferën e ndërmarrësisë, në kuadër të projektit për mbështetje të zhvillimit të sektorit privat në Komunën e Preshevës për vitin 2019

Edhe këtë vit projektin për mbështetje të zhvillimit të sektorit privat në komunën e Preshevës do ta zbatojë komuna e Preshevës në bashkëpunim me agjencionin e akredituar për zhvillim regjional nga Leskovci, Qendrën për zhvillim të Rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës. Mjetet për realizimin e këtij projektit janë të përcaktuara sipas vendimit të buxhetit programorë të Komunës së Preshevës për vitin 2019, në shumë prej 14.000.000,00 dinarë.

Read More