Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење

Обавештење
Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење пословања у области Пројекта “Иновативност на делу”, да образац бизнис плана могу да преузимају на веб страници Општине Прешево.
Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке, односно 14 дана након завршетка обука а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени. Апликација треба се попунити у електронској форми, у супротном неће се разматрати.
Пријаве се предају лично преко писарнице Општине Прешево или препорученом поштом на адресу општине Прешево, најкасније до 21. Окт 2019. Године, у понедељак, у 14:00 часова, и то преко писарнице општинске Управе, које ће бити заведене посебним деловодним бројем посебно.
Потребна документација за конкурисање у другој фази за обе групе:
• Бизнис план (образац 3);
• Три понуде/профактуре добаљача опреме/извршиоца услуге за чију се набавку конкурише (3 понуде за сваки појединачни предмет набавке добра/услуге; нпр. 3 понуде за идентичан модел/тип производа/услуга).