Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ВЕСТИ

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Прешево у 2020. години

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од једне године. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, до краја те године, органу који му је одобрио средства

Read More

ОДЛУКУ О БОРАВИШНИМ И ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2020 ГОДИНУ

На основу члана 6, 11-19, 60.и 63.Закона о финансирању локалне самуоправе(“Службени гласник Републике Србије“,број 62/06,47/11,93/12 ,99/2013 усклађени-дин.изн и 125/2014-усклађени дин изн, 95/2015 усклађени-дин.изн., 83/2016, 91/2016 усклађени-дин.изн., 104/2016- др.закон и 96/2017 усклађени-дин.изн. 89/2018 – усклађени дин. изн. i 95/2018 – др. закон),члана 25.став 1.тачке 2.Закона о буџетском систему („Службенигласник Републике Србије“,број.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/2013,142/2014 и 68/2015-др.Закон., 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019 ), члана 32.став 1.тачке 3. и 13.Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/2014-др.закон., 101/2016- др.закон и 47/2018) члан 14. став 1. тачка 4. и члана 35. став 1.тачка 3,16. Статута општине Прешево ( Службени гласник Пчињског округа“број 26/2008 и Сл. Гл Општине Бујановац бр. 07/2013), Скупштина општине Прешево,на седници одржаној дана:10.03.2020. год., донела је:

Read More

OPŠTINSKI ŠTAB ZA V.S. DANA 15.3.2020 GOD. / NEDELJA / U VREMENU OD 22.30 – 24.0014.00 ČAS. JE ODRŽAO HITNU VANREDNU SEDNICU POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, I POSLE SVEOBUHVATNE ANALIZE SA CILJEM SPREČAVANJA, SUZBIJANJA, I GAŠENJA EPIDEMIJE COVID 19 NA TERITORIJI OPŠTINE PREŠEVO , DONEO JE SLEDEĆE

OPŠTINSKI ŠTAB ZA V.S. DANA 15.3.2020 GOD. / NEDELJA / U VREMENU OD 22.30 – 24.0014.00 ČAS. JE ODRŽAO HITNU VANREDNU SEDNICU POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, I POSLE SVEOBUHVATNE ANALIZE SA CILJEM SPREČAVANJA, SUZBIJANJA, I GAŠENJA EPIDEMIJE COVID 19 NA TERITORIJI OPŠTINE PREŠEVO , DONEO JE SLEDEĆE

Read More

Javna prezentacija Izmene urbanističkog projekta arhitektonsko urbanistička razrada lokacije dva stambeno-poslovna karaktera na katastarskim parcelama br. 2200/2, 2200/6, 2204/2, 2204/5 i 2204/6 KO Preševo.

Javna prezentacija Izmene urbanističkog projekta arhitektonsko urbanistička razrada lokacije dva stambeno-poslovna karaktera na katastarskim parcelama br. 2200/2, 2200/6, 2204/2, 2204/5 i 2204/6 KO Preševo.

Investitor: Leutrim Mehmeti, Preševo

                    Lulezim Rustemi, Preševo

Read More