Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ВЕСТИ

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО

Read More

Јавни позив за доказиване права пречег закупа полопривредног землишта у државној својини на територији Општине Прешево за 2023.Годину

Јавни позив за доказиване права пречег закупа полопривредног землишта у државној својини на територији Општине Прешево за 2023.Годину

Read More

ОДЛУКУ О БОРАВИШНИМ И ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2020 ГОДИНУ

На основу члана 6, 11-19, 60.и 63.Закона о финансирању локалне самуоправе(“Службени гласник Републике Србије“,број 62/06,47/11,93/12 ,99/2013 усклађени-дин.изн и 125/2014-усклађени дин изн, 95/2015 усклађени-дин.изн., 83/2016, 91/2016 усклађени-дин.изн., 104/2016- др.закон и 96/2017 усклађени-дин.изн. 89/2018 – усклађени дин. изн. i 95/2018 – др. закон),члана 25.став 1.тачке 2.Закона о буџетском систему („Службенигласник Републике Србије“,број.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/2013,142/2014 и 68/2015-др.Закон., 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019 ), члана 32.став 1.тачке 3. и 13.Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“,број 129/07 и 83/2014-др.закон., 101/2016- др.закон и 47/2018) члан 14. став 1. тачка 4. и члана 35. став 1.тачка 3,16. Статута општине Прешево ( Службени гласник Пчињског округа“број 26/2008 и Сл. Гл Општине Бујановац бр. 07/2013), Скупштина општине Прешево,на седници одржаној дана:10.03.2020. год., донела је:

Read More