Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vendim mbi ndarjen e subvencione në bujqësi

Këshilli komunal aprovon listën e përfituesve të subvencioneve në bujqësi,blegtori dhe bletari të propozuara nga Komisioni për bujqësi, gjithsejt janë 194 përfitues.

Mjetet për subvencionimin e bujqëve që janë të parapara me buxhet  janë në vlerë prej 19.850.000 dinarë, të ndara sipas sektorëve:

1.Sektori i qumështit 7.543.000 dinarë

2.Sektori i mishit 1.588.000 dinarë

3.Sektori pemë-perime 4.962.500 dinarë

4.Sektori i drithërave 4.565.500 dinarë

5.Sektori i bletarisë 1.191.000 dinarë