Skip to content

VENDIM MBI SHPALLJEN E SHPALLJES PUBLIKE PËR DHËNJEN ME QERA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONË SHTETËRORE NË KOMUNËN E PRESHEVËS