Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veshtrim publik i planit detal rregullativ i mihjes sipërfaqësore në lokaliletin „KODRA ILINCA“ në KK Buhiq, Komuna e Preshevës.