Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

Komuna e Preshevës ndan subvencione për OJQ për vitin 2019

Për përfituesit e programit për OJQ / projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të komunës së Preshevës, ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve,organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur për financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e komunës së Preshevës sipas konkursit të kryer nga ana e komisionit për vlersimin e projekteve dhe programeve në lëmin e shoqatave të Qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive në komunën e Preshevës për vitin 2019

Read More

VENDIM MBI SHPALLJEN E SHPALLJES PUBLIKE PËR DHËNJEN ME QERA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONË SHTETËRORE NË KOMUNËN E PRESHEVËS PËR VITIN 2019

Në mbështetje të nenit 64 al.3. Ligjit mbi tokën bujqësore («Fl.zyrtare e RS», nr. 62/06, 69/08-Ligji tj., 41/09, 112/2015 80/179 dhe 5/18), Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënjes me qera dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronë shtetërore («Fl.zyrtare RS», nr. 16/2017, 111/2017, 18/2019 dhe 45/2019) dhe neni 1. Vendimit mbi caktimin e organit kompetent për zbatimin e procedurës së dhënjes me qera të tokës bujqësore në pronë shtetërore («Fl.zyrtare e Komunës së Bujanocit» nr.: 12/2014 , më 09.09.2014)

Read More

KONKURS PUBLIK PËR BESIMIN E KRYERJES SË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE NË TRAFIKUN URBAN DHE NDËRURBAN NË TERRITORIN E KOMUNËS PRESHEVË

Shpallet konkursi publik për besimin e kryerjes së veprimtarisë komunale, transportit të udhëtarëve në trafikun e urban dhe ndërurban në teritorin e komunës Preshevë si veprimtari komunale me interes lokal në Preshevë, në tërsi sipas Ligjit mbi veprimtarinë komunale, Ligjit mbi transportin në komunikacionin tokësor dhe Ligjit mbi rrugët publike

Read More